:: Regulamin ::

Regulamin korzystania ze statystyk ProWEBstat.
    
I.Zasady ogólne:
1.Statystyki serwisów WWW udostępnia firma Bizmedia.pl Sp. z o.o., Czeladź ul. Reymonta 65 zwana w dalszej części regulaminu Bizmedia.
2.Użytkownicy statystyk serwisu WWW zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem, prawidłowego i zgodnego ze wskazówkami wypełnienia formularza rejestracyjnego , odesłania na adres Bizmedia poprawnie wypełnionej umowy współpracy oraz dokonania wpłaty kwoty aktywacyjnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu uruchomienia usługi.
II.Formularz rejestracyjny
1.Wysyłając formularz rejestracyjny, użytkownik akceptuje wszystkie punkty regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Bizmedia w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).
2.Podając swoje dane identyfikacyjne podczas rejestracji, użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
IV.Ograniczenia
1.Użytkownikiem statystyk ProWEBstat może zostać osoba posiadająca serwis WWW.
2.BIZMEDIA dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu oraz zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w problemach związanych z obsługą systemu ProWEBstat.
3.BIZMEDIA zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania statystyk ProWEBstat bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
4.BIZMEDIA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach serwisu www.pro.webstat.pl.
5.BIZMEDIA zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu ProWEBstat bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
6.BIZMEDIA może zerwać umowę współpracy i usunąć statystyki ProWEBstat bez ostrzeżenia, jeśli miało miejsce jedno ze zdarzeń:
a.zainstalowanie skryptów na witrynie zawierającej treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi;
b.dokonanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek, nieautoryzowanych przez Usługodawcę, zmian w skryptach;
c.nieuregulowanie przez Usługobiorcę należności za faktury wystawiane za świadczenie usług w ramach niniejszej umowy w terminie określonym w § 6 p. 5;
d.nie wywiązywanie się Usługobiorcy z obowiązków zawartych w niniejszej umowie;
e.wykorzystywanie statystyk niezgodnie z obowiązującym prawem;
f.umieszczanie czy reklamowanie na stronie podpiętej do ProWEBstat materiałów niezgodnych z prawem, obraźliwych, wulgarnych lub naruszających prawa osób trzecich.
V.Prawa i obowiązki użytkownika
1.Zarejestrowany użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy listowej, mailowej i telefonicznej.
2.Użytkownik jest zobowiązany do umieszczenia we własnym zakresie skryptu w kodzie strony internetowej.
VI.Przeniesienie odpowiedzialności
1.BIZMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za:
a.jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane funkcjonowaniem statystyk;
b.sposób, w jaki będą wykorzystywane informacje z ProWEBstat;
c.skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika;
d.przerwy w funkcjonowaniu ProWEBstat zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzetu) lub niezależnych od dostawcy;
e.utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi.
VII.Ochrona danych
1.BIZMEDIA zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych.
2.BIZMEDIA nie będzie udostępniać danych identyfikacyjnych osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa, nie będzie ich również odsprzedawać.
3.Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.
    
 
 
wersja demo
przypomnienie hasła
 


Hosting dostarcza
https://klatka.pl


Domeny zapewnia
https://adresik.pl


Szybka pomoc
sposoby wyboru wykresów
jak się zarejestrować
gdzie umieścić kod
brak danych na wykresachHistoria wersji systemu:
ProWEBstat v1.00 - v2.21


Błędy:
raportowanie błędów